Outcomes

Peer-reviewed articles

2022

Jehlička, J. & Lehečková, E. (2022). Participatory Sense-Making through Bodies: Self-Organizing Principles in the Continuity of Life and Mind. In: V. Kolman & T. Murár (Eds.), Devouring One’s Own Tail: Autopoiesis in Perspective (pp. 280–303). Prague: Karolinum.

Lehečková, E., Jehlička, J., & Králová Zíková, M. (2022). Multimodal marking of information structure: gesture-prosody alignment across languages. Linguistica Pragensia, 32(1), p. 19–38. https://doi.org/10.14712/18059635.2022.1.2

Fried, M. & Machač, P. (2022). Intonation as a cue to epistemic stance in one type of insubordinate clauses. Folia Linguistica, 56(1), 183–214. https://doi.org/10.1515/flin-2022-2008

2021

Fried, M. (2021). Discourse-referential patterns as a network of grammatical constructions. In: R. Enghels & M. S. Sansiñena (eds.), Constructional approach(es) to discourse-level phenomena: theoretical and methodological challenges. Special issue of Constructions and Frames, 13(1), 21-35. DOI: https://doi.org/10.1075/cf.00046.fri

Machač, P. & Fried, M. (2021). Fonetické redukce a vyjadřování jistotních postojů v insubordinačních strukturách [Phonetic reductions and epistemic marking in insubordination structures]. Časopis pro moderní filologii 103(1), 7-35.

2020

Sláma, J. (2020). The Skewed Frequency Hypothesis and the identification of valent nouns in English. Prace filologiczne, 75(1), 437–452. https://doi.org/10.32798/pf.672.

Jehlička, J. & Lehečková, E. (2020). Multimodal event construals: the role of co-speech gestures in English vs Czech interactions. Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik, 68(4), 351–377. https://doi.org/10.1515/zaa-2020-2017.

Lehečková, E., & Januška, J. (2020). Tematický infinitiv v češtině v rámci středoevropského jazykového prostoru. Naše řeč, 103(5), 409–429.

Čeřovská, M., & Machač, P. (2020). Aussprachefehler tschechischer Schülerinnen und Schüler im Deutschen. Deutsch als Fremdsprache, 57(3), 168–179.

Doischer, T. (2020). Využití Natural Semantic Metalanguage při popisu diskurzních částic: případová studie částice vždyť. Naše řeč 103(1–2), 79–96 .

Fried, M., & Lipská, K. (2020). Relativizační strategie v češtině: konstrukčně-gramatický přístup. Naše řeč 103(1–2), 37–54.

Lipská, K. (2020). La construction absolue attributive française comme une catégorie radiale. Linguistica pragensia, 30(2), 138–155. <pdf>

Machač, P., & Skarnitzl, R. (2020). Stability of Phonetic Features of Czech Plosives in Spontaneous Speech. Studies in Applied Linguistics / Studie z aplikované lingvistiky, 11(2), 16–36. <pdf>

Machač, P., & Zíková, M. (2020). Distantní asimilace znělosti a signalizace hranice slov v češtině – případ pobočných slabik. Naše řeč, 103, 189–211.

Matiasovitsová, K., & Lehečková, E. (2020). Intersubjektivita ve hře rodiče s dítětem. Studies in Applied Linguistics / Studie z aplikované lingvistiky, 11(1), 54–78. <pdf>

2019

Fried, M. (2019). Interakční dativ v konverzační češtině [Interactional dative in conversational Czech]. In J. Hoffmannová et al. (eds.), Syntax mluvené češtiny [Syntax of spoken Czech] (pp. 219–245). Praha: Academia.

Lehečková, E., & Jehlička, J. (2019). Gestikulace ve sdíleném prostoru jako kooperativní utváření významu. Časopis pro moderní filologii, 101(2), 150–169. https://doi.org/10.14712/23366591.2019.2.2

2018

Fried, M. (2018). Jazyková změna jako výsledek užívání jazyka (Language change as a result of language use). Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 9(special issue), 5–10. <pdf>

Lehečková, E., & Jehlička, J. (2018). Multimodální konstrukční gramatika: jazyk a gesto jako vtělená kognice [Multimodal Construction Grammar: language and gesture as embodied cognition]. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 9(2), 89–103. <pdf>

Lipská, K. (2018). Modus po verbech opinandi v (před)klasické francouzštině: kvantitativní analýza. Časopis pro moderní filologii, 100(2), 191–205. <pdf>

Zíková, M. (2018). Anaforická funkce výrazu ten v gramatikalizační perspektivě (Anaphoric function of the demonstrative ten in grammaticalization perspective). Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 9(special issue), 106–123. <pdf>

2017

Fried, M. (2017). Construction Grammar in the service of Slavic linguistics, and vice versa. Journal of Slavic Linguistics, 25(2), 241–276. <pdf>

Lehečková, E. (2017). Využití korpusových metod v popisu češtiny: příklad kolostrukční analýzy (Corpus methods and the description of Czech: Collostructional Analysis). Časopis pro moderní filologii, 99(2), 167–180. <pdf>

Machač, P. (2017): Kolik kmitů má české r? (How many tongue r-cycles does the Czech r have?) Naše řeč, 100, 1–17. <pdf>

Reviews

2020

Sláma, J. (2020). Dirk Geeraerts: Teorie lexikální sémantiky. Časopis pro moderní filologii, 102(1), 121–124. <pdf>

2019

Jehlička, J. (2019). The many whys of the psycholinguistics of gesture. (Church, R. B., Alibali, M. W., & Kelly, S. D. (Eds.) (2017). Why gesture? How the Hands Function in Speaking, Thinking and Communicating. Amsterdam: John Benjamins.). Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 10(2), 84—89. <pdf>

Lehečková, E. (2019). Applied Construction Grammar: What is the benefit for SL/FL learners and their teachers? (Knop, S. de, & Gilquin, G. (Eds.) (2016). Applied Construction Grammar. Berlin: De Gruyter Mouton.). Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 10(2), 90—98. <pdf>

Vokáčová, M. (2019). Metonymie, kterými žije kognitivní lingvistika. (Blanco-Carrión, O., Barcelona, A., & Pannain, R. (2018). Conceptual Metonymy: Methodological, Theoretical, and Descriptive Issues. Amsterdam: John Benjamins). Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 10(2), 80—83. <pdf>

Kaderka, P., & Nekvapil, J. (2018). Richard Fitzgerald – William Housley (eds.), Advances in Membership Categorisation Analysis. Slovo a slovesnost, 79(4), 345–350. <pdf>

Conference papers and posters

2021

Machač, P. & M. Fried (2021). Utterance comprehension in spontaneous speech: phonetic reductions and syntactic context. 54th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europea, panel on Constructional analysis in multimodal perspective. Athens, Greece.

Fried, M. & P. Machač (2021). Bringing the speech into spoken language: integrating phonetics in grammatical descriptions. Eleventh International Conference on Construction Grammar (ICCG11), Antwerp, Belgium.

Machač, P. & M. Fried (2021). The role of phonetic word reductions in epistemic-stance-marking insubordination. 17th Slavic Cognitive Linguistics Conference (SCLC-17), Tromsø, Norway.

Jehlička, J., & Lehečková, E. (2021). From boundaries to contours: a multimodal construal approach to aspectuality. 53rd Meeting of Societas Linguistica Europaea, Athens, Greece, 31 August – 3 September 2021.

Lehečková, E., Jehlička, J., & Machač, P. (2021). And then… Prosodic and gestural marking of event sequence in Czech. 12th International Conference on Construction Grammar (ICCG12), Antwerp, Belgium, 18—20 August 2021.

Jehlička, J., & Lehečková, E. (2021). Multimodal aspectual contours: a CxG perspective on gesture and event structure. The International Multimodal Communication Centre (IMCC) seminars, Hilary Term 2021, University of Oxford (online), 19 February 2021 <recording>

2019

Fried, M. (2019). Kam s nimi? Diskurzní a pragmatické částice v konstrukčních sítích, 1st Conference of the Czech Association for Language & Cognition, Prague, Czechia, 21—22 November 2019

Machač, P., & Fried, M. (2019). Na pomezí syntaxe a zvuku ve spontánní řeči: předběžná zjištění, 1st Conference of the Czech Association for Language & Cognition, Prague, Czechia, 21—22 November 2019

Lehečková, E., Doischer, T., Jehlička, J., & Vokáčová, M. (2019). Empirický výzkum stupňování „nestupňovatelných“ adjektiv v češtině, 1st Conference of the Czech Association for Language & Cognition, Prague, Czechia, 21—22 November 2019

Lehečková, E., Doischer, T., Jehlička, J., & Vokáčová, M. (2019). The so-called non-gradable adjectives in gradable contexts: the case of Czech, The 16th Conference of the Slavic Cognitive Linguistics Association, Cambridge (MA), USA, 12—14 October 2019 <pdf>

Lehečková, E., Doischer, T., Jehlička, J., & Vokáčová, M. (2019). The so-called non-gradable adjectives in gradable contexts: the case of Czech, The 16th Conference of the Slavic Cognitive Linguistics Association, Cambridge (MA), USA, 12—14 October 2019 <pdf>

Lehečková, E., & Jehlička, J. (2019). Constructional potential of flat-hand palm-lateral away-body gestures. A crosslinguistic corpus-based study. Poster presented at GeSpIn 9, Paderborn, Germany, 11—13 September 2019 <pdf>

Lehečková, E., Jehlička, J., Zíková, M. (2019). Interplay of information structure, pitch contour, and gesture in spontaneous interactions. 15th International Cognitive Linguistics Conference, Nishinomiya, Japan, 6—11 August 2019 <pdf>

Lipská, K. (2019). Inalienable possession in French absolute constructions as a prototype-based paradigm. Linguistics Prague, Prague, Czechia, 25–27 April 2019 <pdf>

Machač, P. & Fried, M. (2019): Between syntax and sound in conversational language: preliminary observations. Slavic Cognitive Linguistics Conference 2019, Oct. 12–14, Harvard University

Fried, M. & Machač, P. (2019): Intonational patterns as interpretive clues in spontaneous interaction. ICLC 2019, Theme session “Socio-cognitive approaches to analyzing spontaneous interactions”. Nishinomyia, Japan, Aug. 8, 2019

2018

Lehečková, E. & Jehlička, J. (2018). Emergence of multimodal constructions in spontaneous conversations. Societas Linguistica Europaea – 51st Annual Meeting, Tallinn, Estonia, 29 August—2 September 2018 <pdf>

Lehečková, E. & Zíková, M. (2018). Conventionalization in spoken discourse: the case of right dislocation in Czech. ICCG10 (10th International Conference on Construction Grammar), Paris, France, 16–18 July 2018 <pdf>

Jehlička, J. & Lehečková, E. (2018). The use of shared gesture space during business meetings: a multimodal corpus study. Embodied Interaction: “Gesture, Touch and Embodied Meaning Making”, Odense, Denmark, 26–27 June 2018 <pdf>

Lehečková, E. & Zíková, M. (2018). Right dislocations in spontaneous Czech: what do speakers achieve by employing them? OLINCO (Olomouc Lingusitics Colloquium 2018), Olomouc, Czech Rep., 7-9 June 2018 <pdf>

Nekvapil, J., & Kaderka, P. (2018). Příběh členské kategorizační analýzy (The story of MCA). Konference české sociologické společnosti. Hradec Králové, Czech Rep., 28-30 November 2018 <pdf>

2017

Fried, M. (2017). Erosion of the main clause in insubordination patterns. 15th Slavic Cognitive Linguistics Conference, St. Petersburg, Russia, 12–14 October 2017 <pdf>

Fried, M. (2017). Inside ’transposition’ morphology: a constructional view. Invited lecture at 11th Mediterranean Morphology Meeting. Nicosia, Cyprus. 22–25 June 2017 <pdf>

Fried, M. (2017). A construction grammar approach to conversational language. Lecture series at summer school of Netherlands Graduate School in Linguistics (LOT). Leiden University, Leiden, The Netherlands, 3–7 July 2017 <link>

Jehlička, J. & Lehečková, E. (2017). Eventuality and gesture in Czech and English. 14th International Cognitive Linguistics Conference, Tartu, Estonia, 10–14 July 2017 <pdf>

Jehlička, J. & Lehečková, E. (2017). The “Iconic-Metaphoric-Deictic-Beat Quartet” revisited: are there really non-iconic co-speech gestures?. Poster presented at CLS-MPI Iconicity Focus Group Workshop ‘Types of iconicity in language use, development and processing’, Nijmegen, The Netherlands, 6–7 July 2017 <pdf>

Jehlička, J. & Lehečková, E. (2017). Functions of beat gestures in spontaneous interaction: evidence from English and Czech. International Conference on Multimodal Communication (ICMC) 2017, Osnabrück, Germany, 9–11 June 2017 <pdf>

Jehlička, J. & Lehečková, E. (2017). Towards multimodal constructions: bounded events, bounded gestures. Poster presented at ICAME38, Prague, Czechia 24–28 May 2017 <pdf>

Machač, P. & Lukeš, D. (2017): Parallel articulation as a mechanism of emergence of new phonemes. 4th International Workshop on Sound Change, Edinburgh, United Kingdom, 20 April 2017 <pdf>

Zíková, M. (2017). What do speakers of Czech actually do by using the demonstrative ten? 15th Slavic Cognitive Linguistics Conference, St. Petersburg, Russia, 12–14 October 2017 <pdf>